ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA, JELENTKEZÉSE

2022.04.21.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Szentpéterfai Óvoda Mini Bölcsőde és Konyhában a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás a következő helyszínen és időpontokban történik:
Helyszín: Szentpéterfai Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha, Szentpéterfa, Alkotmány utca 88.
Időpontok:
2022. május 9. hétfő, május 10. kedd 8.00 – 16.00 óráig
Jelentkezés módja:
Személyesen

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbá: Nkt.88§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában foglalkozáson vesz részt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik, 2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Beiratkozáshoz szükséges iratok:
• Óvodai jelentkezési lap (www.szentpetefa.hu oldalon vagy az óvodában személyesen átvehető)
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• A gyermek lakcímkártyája, személyi igazolványa, ha van
• A gyermek TAJ kártyája
• A sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleményének másolata
• Nem magyar állampolgár esetén az országban tartózkodás jogcímét igazoló okirat
• A szülő személyi azonosító igazolványa és lakcímkártyája
• Tartósbetegség eseténorvosi igazolás, amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással
 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Szentpéterfai Óvoda Mini Bölcsőde és Konyhában a 2022/2023. nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás a következő helyszínen és időpontokban történik:
Helyszín: Szentpéterfai Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha, Szentpéterfa, Alkotmány utca 88.
Időpontok: 2022. május 9. hétfő, május 10. kedd 8.00 – 16.00 óráig
Jelentkezés módja: Személyesen

A bölcsődei felvétel rendje:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX1. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30) NM rendelet szerint a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti A sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődében a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, legkésőbb 6. életévének betöltéséig gondozható.

A bölcsődei ellátás igénybevételének módja:
A bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő nyújthat be.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával:
• a körzeti védőnő
• a házi gyermekorvos, vagy háziorvos
• a szociális illetve a családgondozó
• a gyermekjóléti szolgálat
• a gyámhatóság is kezdeményezheti-
Beiratkozáshoz szükséges iratok:
• Bölcsődei felvételi kérelem (www.szentpetefa.hu oldalon megtalálható vagy az óvodában személyesen átvehető)
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• A gyermek és a szülő lakcímkártyája, személyi igazolványa
• A gyermek TAJ kártyája
• Tartósbetegség eseténorvosi igazolás, amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással
A felvételi kérelemhez csatolni kell:
• tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
• az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel idejéről,
• a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
• az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását, egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
• a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult)
• sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét
• A házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni
Szentpéterfa, 2022. április 21.
Németh Gáborné intézményvezető

 

ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA, JELENTKEZÉSE

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/