KÖZLEMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI FELVÉTELRŐL

2020.04.02.

KÖZLEMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI FELVÉTELRŐL

Szentpéterfa Községi Önkormányzat és a Szentpéterfai Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha értesíti az érintett szülőket, hogy a Szentpéterfai Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha intézményébe való beiratkozásról a koronavírus okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel a következő döntést hozta:
A 2020/21-es tanévre a szokásostól eltérően a gyermekek beíratása a következő módon valósul meg:
Beíratási időszak online módon: 2020. április 2. – április 20-ig
2020. április 02-tól Szentpéterfa Község honlapjáról (www.szentpeterfa.hu) letölthető a bölcsődei és óvodai felvételi kérelem, melyet a gyermek és a szülők hivatalos iratai alapján kitöltve szíveskedjenek e-mailben az intézménynek 2020. április 20-ig megküldeni az ovoda@szentpeterfa.hu címre. Minden további egyeztetés, személyi dokumentumok bemutatása, hivatalos aláírás a veszélyhelyzet elmúltával, előre még nem látható időpontban történik

ÓVODA:
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint azt a kisgyermeket kötelező óvodába beíratni, aki 2020. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyben a hatályos jogszabályok alapján a rendőrség jár el.
Továbbá kérjük azokat a szülőket is a kérelem kitöltésére és eljuttatására, akiknek a gyermeke 2020. december 31. tölti be a 3. életévét
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§-ának (1) bekezdése alapján felvételre jelentkezhetnek még azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, – feltéve – hogy minden a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves, és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2020. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Szombathelyi Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követően 2020. április 23-ig hoz döntést az intézmény vezetője. Elutasító határozat esetében annak kézhezvételétől számítva tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.
BÖLCSŐDE:
A Gyvt.1997. XXXI. tv. 42/ A § (1)) értelmében bölcsődébe a gyermek húszhetes korától annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti A sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődében a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, legkésőbb 6. életévének betöltéséig gondozható.

Szentpéterfa, 2020.április 2.
                          Németh Gáborné sk.                                              Skrapitsné Jurasits Ágnes sk.
                            intézmény vezető                                                             polgármester

 

KÖZLEMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI FELVÉTELRŐL

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/