ÁLLÁSHIRDETÉS

2016.12.06.

Pályázati felhívás
Szentpéterfa Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a horvát nemzetiségi nevelést folytató
Szentpéterfai Óvoda
óvodavezetői álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 14. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
a Szentpéterfai Óvoda, 9799 Szentpéterfa, Alkotmány u. 88.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak vh. rendeletében foglaltakra.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- horvát nemzetiségi óvodapedagógusi felsőfokú végzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- legalább 5 év horvát nemzetiségi óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat,
- büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- nemzetiségi óvodában szerzett vezetői gyakorlat,
- horvát nemzetiséghez tartozás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester nyújt a 06307269891 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton az alábbi címen: Szentpéterfa Községi Önkormányzat, 9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca 91. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/108-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: „óvodavezető” megjelölést.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai önéletrajzot,
- vezetési programot: az intézmény vezetésére épülő fejlesztési elképzeléssel,
- előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles másolatait,
- Nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- Nyilatkozatot, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
- Sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalását.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189-191.§-ban, a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23.§-ban meghatározott szervezetek véleményezik, ezt követően a pályázatokról a képviselő-testület a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével dönt. A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat hirdetőtáblája és www.szentpeterfa.hu web-oldal,

megjelenés időpontja: 2017. április

ÁLLÁSHIRDETÉS
Letölthető dokumentumok:

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/