2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)

2016.12.06.

Az önmeghatározás útjai - a Horvát Önkormányzat közmeghallgatása
A horvát identitás megőrzése, a horvát hagyományok ápolása, az anyanyelv gondos továbbadása a felnövekvő új nemzedékeknek. Sarkkövek, vezérfonalak, amelyek mentén egy kis horvát közösség, a Szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezi, éli hétköznapjait és ünnepli jeles eseményeit. A faluban élő horvátok a „többségi kisebbség”, ugyanis a lakosság kétharmada a horvát ősök nyelvét beszéli, a több mint négy évszázada magukkal hozott horvát kultúrát ápolja.
Ennek mikéntjéről tartott közmeghallgatást a nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete nevében Timárné Skrapits Anna, a testület elnöke.
Szentpéterfa kulturális életének gazdagsága az aktív civil szervezetek sokféleségében, és ezek együttműködésében gyökerezik. Az összefogás tevékeny részese a nemzetiségi önkormányzat, amely önálló programjai mellett társszervezője a kulturális rendezvényeknek, pályázati forrásait, működési és feladat alapú támogatásait, és más bevételeit a horvát közösségi célok megvalósítására használja fel.
Napi kapcsolatban áll a település civil szervezeteivel, a gradistyei horvátok más településeken működő organizmusaival, határokon átnyúló testvéri kapcsolatokat ápol horvát hagyományőrző együttesekkel. Ez utóbbiak révén érkeztek ebben az évben is delegációk a Dráva menti Virjéből, Dubrovnikból, Macedóniából, legutóbb a Mura menti Tótszentmártonból.
Író, költő találkozó zajlott Horvátországból érkezett irodalmárokkal, Nyári József magyar és horvát nyelven írott könyvének bemutatóján a 25 év előtti véres Vukovári eseményekről hallhattak első kézből származó információkat a találkozó résztvevői. A falu könyvtárát horvát nyelvű könyvekkel sikerült gazdagítani, Péterfai mozaikok címmel horvát nyelven íródott Szentpéterfa 1968 – 2016 közötti történetének képes illusztrációkban bővelkedő kalendáriuma.
A horvát nyelvterületre– Zágráb, Szarajevo, Mostar, Dubrovnik, Isztria, Montenegro – szervezett kirándulások alkalmat adtak a mai horvát kultúrával való ismerkedésre, a baráti kapcsolatok további kiépítésére.
Az ünnepségek Szentpéterfán kultúrműsor nélkül elképzelhetetlenek, ezek jelentős részét a két tannyelvű iskola tanulói nagy kreativitással előkészítve, bámulatos előadókészséggel mutatják be. Legutóbb az 1956 októberi események évfordulójára mutattak be nagy közönségsikerű rendkívül színvonalas előadást, és most folyik a felkészülés a karácsonyváró műsorra, amely minden évben varázslatossá teszi az ünnepi készülődést.
A jövő tervei között visszatérően szervezett programok mellett kiemelkedő a nagytemplomhoz vezető út melletti kálvária stációinak felállítása, és egy a horvátok letelepedésének 470. évfordulójára emlékeztető emlékmű felállítása.

„Azért tarthatunk itt, mert ilyen a közösségünk” - a községi önkormányzat közmeghallgatása
Szentpéterfán a koraesti utcai lámpafénynél a Pinka völgyét söprögető szélben emberek igyekeztek a kultúrház felé. A tanácskozónak berendezett teremben közmeghallgatásra várta az érdeklődőket az önkormányzat képviselő testülete.
A polgármesteri évértékelő már a bevezetőben kiemelte, hogy az év elején benyújtott három egymással összefüggő, a település arculatára jelentős hatást gyakorló és tekintélyes anyagi ráfordítással járó pályázat kihatással volt az önkormányzat egész évi gazdálkodására. A pályázatok elbírálását az ősz elejére helyezték kilátásba az elbíráló szervek, azonban ma azt lehet valószínűsíteni, hogy az már csak 2017-ben fog megtörténni.
Évekkel ezelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi orvosi rendelő nem biztosít megfelelő körülményeket a színvonalas háziorvosi ellátáshoz. A szűk váróterem növeli a fertőzésveszélyt, a rendelő alkalmatlan az orvos-beteg intim találkozására, több folyamat együttes vitelére, és még lehetne hosszan sorolni a nehezítő tényezőket. Ennek okán merült fel megoldásként, hogy a 2007 óta funkció nélkülivé vált és 2015-ben az önkormányzat tulajdonába adott határátkelő helyiségeit lehetne a kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő egészségügyi központtá alakítani. A háziorvosi rendelő mellett a védőnői tevékenységhez is megfelelő teret lehet biztosítani, és az objektum egy részén szolgálati lakást kialakítani. A pályázati tervek szerint ez mintegy 50 millió Ft-os önerőt nem kívánó beruházás, és esély van a megnyerésére.
Bölcsőde létesítésére nyújtott be az önkormányzat pályázatot, mert felmerült igények szerint kisgyermekesek közül többen szívesen állnának munkába a gyermekgondozási támogatás lejárta előtt. A pályázat megvalósulási lehetősége annak függvénye, hogy a védőnő helyet kapjon a létesítendő egészségügyi objektumban, mert a bölcsödét a védőnői helyiségben lehetne célszerűen létrehozni.
A harmadik pályázat a felújításra és korszerűsítésre régen megérett polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréjéről, a tetőcseréről és belső átalakításokról szól, és ez szintén egy 50 millió Ft-os beruházás, melynek 25 %-át önerőből kell fedezni. Miután a védőnői helyiség jelenleg a hivatal épületében van, és a bölcsödét abban a helyiségben tervezik létrehozni, így ennek megvalósítása is függ az orvosi rendelő áthelyezésétől.
Az értékelő taglalta az alkotmány utcai járda felújítás pályázati programját, a csapadékelvezetési problémák folyamatban levő és jövőbeli megoldását, az egyik Pinka híd felújítását, a társadalmi munkában végzett faluszépítési és felajánlások keretében végrehajtott egyéb munkálatokat és a sok más területen megjelenő lakossági összefogást.
Kitért a beszámoló a felújított kultúrotthon gazdag és nagyon színvonalas programjaira, az iskolai műsorok keretében megtartott méltóságteljes nemzeti és vallási ünnepekre, a létrehozott értéktárra és a lakossági közreműködéssel alakuló tájház munkálataira. Érintette a külföldre szakadt szentpéterfaiak által létrehozott az összetartozást jelképező emlékmű felavatását. ennek keretében hazalátogatók elismerő nyilatkozatait. Utalt a világ sok országából érkező Békemenet itt megszálló zarándoklóira, akik elégedetten távozva Szentpéterfa jó hírét vitték a világba.
A település lakosságmegtartó képességének, letelepedők vonzásának kulcstényezői az egészségügyi ellátás, a gyermekelhelyezés, az iskola és nem utolsósorban a közösségi élet. Szentpéterfa önkormányzata folyamatosan felkarolja azokat a törekvéseket, amelyek elősegítik, hogy a városi szintű ellátás és kulturális élet mellett a település falusi jellegéből adódó előnyök is biztosítottak legyenek. Szándékában olyan támogatók segítik, mint a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Gradisce Horvát Kulturális Egyesület, a Szentpéterfáért Alapítvány, a fennállásuk 120. évfordulóját jövőre ünneplő önkéntes tűzoltó egyesület, a Vöröskereszt, a nyugdíjas klub, a most 30 éves Ljubicica Kórus, a 25 éves színjátszó kör, a sportegyesület, a Nyugati Szél Motoros egyesület, a helyi civil vállalkozók és nem utolsó sorban a szentpéterfai lakosság.
A közmeghallgatás résztvevői többen elismerésüket, köszönetüket nyilvánították a képviselő testületnek és a polgármesternek lelkiismeretes és áldozatkész munkájukért.
Hazafelé tartva mintha egy kissé fényesebben világítottak volna az utcai lámpák.

(Dr. László Antal)

2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)2016.12.02. Közmeghallgatás (horvát önkormányzat, községi önkormányzat)

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/